Prevádzkový poriadok ARENY

1. Zábavné centrum ARENA Martin (ďalej len ARENA) je určená pre pohybové aktivity, relax, hry a zábavu, čo vyžaduje ohľaduplnosť, zvýšenú pozornosť a vzájomné rešpektovanie všetkých návštevníkov. Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti, ochrany návštevníkov a eliminovanie akýchkoľvek nepríjemností a rizík je nutné dodržiavať nasledujúci prevádzkový poriadok a pravidlá prevádzky ARENY Martin.
2. Informácia o otváracej dobe je uvedená pri vstupe a na webovej stránke. Vstup do ARENY je bezplatný, avšak spoplatnené sú jednotlivé hry. Cenník, informácie a rezervačný systém pre jednotlivé hry nájdete na webovej stránke www.arenamartin.sk. Odporúčame vám rezerváciu hier vopred.
3. V prípade záujmu o firemnú akciu, prípadne otvorenie mimo otváracej doby, prosíme kontaktujte nás: info@arenamartin.sk, alebo prostredníctvom telefónu: +421 908 761 081 (po 14:00 hodine).
4. Vstupom do priestoru ARENY návštevníci súhlasia s týmto prevádzkovým poriadkom a pravidlami a zároveň je pre nich záväzný.
5. Tento prevádzkový poriadok a pravidlá sú vyvesené v priestoroch prevádzky a verejne prístupné všetkým návštevníkom ARENY. Pravidlá taktiež nájdete na našom webe www.arenamartin.sk.
6. Do ARENY je možnosť vstupu pre všetky vekové kategórie, nezáleží na veku, rase ani národnosti. Vstup je možný pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny. Dieťa do 12 rokov musí byť v sprievode dospelej osoby, teda osoby staršej ako 18 rokov. Sprievod týmto upozorňujeme a žiadame, aby dôsledne vykonával svoju povinnosť dohľadu a nespoliehal sa na personál ARENY. Prevádzkovateľ nepreberá povinnosť spojenú s dohľadom nad deťmi.
7. Vstup do ARENY je prísne zakázaný: a) zvieratám, b) osobám pod vplyvom alkoholu, návykových látok či silných liekov, c) osobám, u ktorých sa prejavia akékoľvek príznaky ochorenia, d) agresívnym osobám a osobám s rušivým správaním, e) osobám s nedostatočnou hygienou, pričom posúdenie stavu a skutočností je v kompetencii pracovníkov centra.
8. Po dosiahnutí plnej kapacity prevádzky bude z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zachovania optimálneho komfortu ďalším osobám vstup zamietnutý.
9. Prevádzka ARENY Martin je rozdelená na priestor baru a hraciu plochu s jednotlivými hrami. Do priestoru určeného pre obsluhu nemajú povolený vstup návštevníci centra.
10. Vstup na všetky hry je z prevádzkových a hygienických dôvodov povolený len v obuvi na to prispôsobenej (napr. pri bowlingu - bowlingová obuv). Obuv posúdia zamestnanci ARENY a môžu rozhodnúť, či je alebo nie je vhodná pre hru.
11. V priestore ARENY je zakázané konzumovať jedlo a pitie, ktoré nebolo zakúpené v ARENE. Náš bar vám ponúka na výber niekoľko druhov pochutín a nápojov.
12. Zábavné centrum ARENA je nefajčiarsky priestor, ktorý má vyhradené a oddelené dva fajčiarske salóniky. V nefajčiarskom priestore je zakázané fajčiť. V prípade nedodržania tohto predpisu budeme nútení požiadať vás o opustenie centra.
13. Celá prevádzka je z bezpečnostných dôvodov zabezpečená kamerovým systémom.
14. Personál ARENY je označený odevom s logom centra a je vyškolený ohľadom všetkých hier. Dbajte na pokyny personálu a na informácie pri jednotlivých hrách.
15. Prevádzkovateľ ARENY si vyhradzuje právo zmeny cien a pravidiel prevádzky bez predošlého upozornenia.
16. Pri reklamáciách, sťažnostiach, pripomienkach či návrhoch neváhajte kontaktovať personál ARENY alebo prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na info@arenamartin.sk.
17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z ARENY bez nároku na vrátenie poplatku za hry osoby s agresívnym a rušivým správaním a každú osobu, ktorá poruší prevádzkový poriadok a pravidlá ARENY. Posúdenie skutočností je v kompetencii personálu prevádzky.
18. Prevádzkovateľ ARENY nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví osôb zdržujúcich sa v areáli prevádzky.
19. Prevádzkovateľ ARENY, neručí za prípadné straty, krádeže alebo škody na osobnom majetku počas pobytu v areáli prevádzky. Zistené krádeže, narušenie bezpečnosti alebo hrubé porušenie pravidiel prevádzky budú hlásené na polícii. Nájdené alebo zabudnuté veci budú uložené za barom u pracovníkov centra. Použitie parkoviska je možné len na vlastnú zodpovednosť, aj napriek tomu, že jeho časť je monitorovaná kamerovým systémom. Prevádzkovateľ nie je povinný parkovisko strážiť a ani svoje plochy alebo ostatné zariadenia udržiavať, aby na nich nedochádzalo k poškodeniu vozidiel (napr. črepy skla, klince a podobne).
20. V prípade poškodenia konštrukcií, zariadenia či iného majetku ARENY je osoba povinná uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
21. Všetky pripomienky a závady týkajúce sa prevádzky môžu návštevníci vysvetliť našim pracovníkom.
22. Prevádzkovateľ nezaručuje stálu prevádzku všetkých atrakcií.
23. Každá osoba v ARENE súhlasí, že fotografie, ktoré boli urobené s jej súhlasom môžu byť použité na marketing, na sociálne siete a v propagačných materiáloch centra. V prípade, že nesúhlasíte s použitím fotografie, je potrebné oznámiť to prevádzkovateľovi centra.

Ďakujeme za rešpektovanie prevádzkového poriadku ARENY Martin.

V Martine, 1.1.2017 ARENA Martin, všetky práva vyhradené.