Všeobecné podmienky ESCAPE ROOM ARENA
1. Všeobecné obchodné podmienky


Všetky únikové hry zábavného centra ARENA MARTIN sú prevádzkované spoločnosťou Hotel Turiec, a.s., so sídlom A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 36 715 425 (ďalej len “Spoločnosť”) a akékoľvek právne a iné vzťahy z tohto vyplývajúce sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (,,VOP“) a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Akékoľvek spory z týchto právnych a iných vzťahov budú riešené pred okresným súdom Slovenskej republiky.
Spoločnosť si týmto vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať znenie VOP a to zverejnením aktuálneho znenia VOP na webových stránkach Spoločnosti: www.arenamartin.sk


2. Bezpečnostné pravidlá


Nevyhnutnou podmienkou účasti v akejkoľvek únikovej hre, ktorá je prevádzkovaná Spoločnosťou, je bezpodmienečne dodržiavať všetky bezpečnostné a prevádzkové pravidlá a to všetkými účastníkmi, ktorí vstúpia do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou na základe uskutočnenej rezervácie príslušnej únikovej hry (,,účastník“).
Účastník týmto súhlasí, že pokiaľ nebude dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové pravidlá a pokyny operátora príslušnej únikovej hry, môže byť vylúčený z obchodných priestorov Spoločnosti na základe rozhodnutia operátora či vedenia Spoločnosti, bez nároku na vrátenia uhradeného vstupného či jeho časti.
Pri rezervácií únikovej hry dáva účastník súhlas s VOP a tým sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové a bezpečnostné pravidlá.
Účastník sa zúčastňuje únikovej hry na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť.
V priebehu trvania každej únikovej hry budú účastníci monitorovaní kamerovým systémom Spoločnosti.
Pokiaľ by mal účastník problém s nejakým typom srdcového ochorenia, či klaustrofóbiu tento účastník by mal zvážiť svoju účasť na únikovej hre s ohľadom na svoj zdravotný stav a možné komplikácie z tohto vyplývajúce. Vždy platí, že každý účastník sa účastní únikovej hry na základe vlastného rozhodnutia a na vlastné nebezpečie.
Ktorýkoľvek z účastníkov, ktorý sa v priebehu trvania únikovej hry bude chovať nevhodne alebo bude kaziť ostatným účastníkom ich zážitok z hry či akokoľvek inak obmedzovať ostatných účastníkov v priebehu trvania hry, môže byť vylúčený na základe rozhodnutia operátora, a to bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku.
Pokiaľ bude ktorýkoľvek účastník úmyselne poškodzovať vybavenie alebo zariadenie únikovej hry, zodpovedá za spôsobenú škodu a bude z hry vylúčený na základe rozhodnutia operátora, a to bez nároku na vrátenie vstupného poplatku. Spoločnosť akceptuje ojedinelé a výnimočné poškodenie vybavenia a zariadenia v rámci obvyklého opotrebenia.
Pokiaľ bude ktorýkoľvek účastník javiť známky opitosti či intoxikáciu akejkoľvek návykovej látky nebude vpustený do obchodných priestorov spoločnosti. Ďalej platí, že Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vstup komukoľvek, kto na základe uváženia zamestnanca Spoločnosti sa bude javiť ako nespôsobilý absolvovať únikovú hru z akýchkoľvek dôvodov.
V priestoroch vyčlenených únikovej hre je striktne zakázané fajčiť a piť alkoholické nápoje.
Účastníci sú povinní si uschovať svoje osobné predmety a akékoľvek cennosti v uzamykateľných skrinkách umiestnených v priestoroch prevádzky. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, stratu či odcudzenie osobných vecí či cenností, ktoré nebudú umiestnené v uzamykateľných skrinkách.


3. Obchodné pravidlá


Cenník - ceny vstupného za jednotlivé hry, uvedené na webovej stránke Spoločnosti, či obchodných priestoroch Spoločnosti sú konečné.
Týždenné rozvrhy únikových hier sa môžu vzájomne líšiť a meniť na základe rozhodnutia vedenia Spoločnosti.
Skupinové rezervácie alebo špeciálne teambuildingové akcie sú vítané a môžu byť predmetom zvýhodnených cenových ponúk. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Spoločnosť a to buď emailom: info@arenamartin.sk alebo telefonicky: +421 43/401 20 77.
Neskoršie príchody na zvolenú únikovú hru (dlhšie ako 5 minút po rezervovanom termíne) nie sú prípustné. V prípade oneskorenia účastníka dlhšie ako 15 minút po rezervovanom termíne, začína plynúť časový limit potrebný na absolvovanie hry bez ohľadu na prítomnosť účastníkov.
Účasť v únikovej hre sa neodporúča osobám mladším ako 7 rokov. Účastníci mladší ako 14 rokov musia byť v priebehu celého trvania hry sprevádzaní rodičom alebo inou plnoletou osobou, ktorá bude za nich zodpovedná.
Cena hry je uvedená pre skupinu. Počet ľudí je presne stanovený a nie je možné meniť maximálny počet pre jednotlivé hry. Ako výnimka po rozhodnutí operátora je možné zvýšiť počet hráčov o 1 osobu. V takom prípade je potrebné dodatočne doplatiť 10 Eur. Každé dieťa, nezávisle od veku je pokladané za jednu osobu.
Rezervácia vopred je povinná pred každou jednou hrou. Cez telefón alebo na web stránke Spoločnosti.
Pri rezervácii je potrebné vyplniť rezervačné údaje, ktorými je potrebné sa preukázať pri uplatnení rezervácie.
Potvrdenú rezerváciu je možné zrušiť najskôr 2 hodiny pred začiatkom hry. Pri zrušení rezervácie po stanovenom termíne (2 hodiny pred začatím hry) bude účastník zaradený do nežiadúcich hostí. Poplatok za hru je potrebné vyplatiť pred začatím hry na bare prevádzky a operátorovi hry preukázať pokladničný blok.


4. Pravidlá nahrávania audiovizuálnych záznamov


Akékoľvek fotenie či nahrávanie iných audiovizuálnych záznamov v priestoroch únikových hier Spoločnosti je prísne zakázané.
Porušenie tohto zákazu sa trestá zmluvnou pokutou vo výše 100 € a okamžitým ukončením hry. Operátori zábavného centra Vám radi vyhotovia fotografiu po ukončení hry v priestoroch, ktoré sú vyhradené na tento účel.
Účastníci sú týmto Spoločnosťou láskavo požiadaní, aby nešírili akékoľvek informácie o obsahu jednotlivých únikových hier. Prosíme, zachovajte tak výnimočný zážitok z únikovej hry pre ďalších účastníkov.


5. Spracovanie osobných údajov


Účastník dáva spoločnosti súhlas uverejňovať fotografie uskutočnené po absolvovaní hry na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach. V prípade, ak účastník vysloví operátorom nesúhlas s uverejnením fotografie pre marketingové účely, Spoločnosť to bude akceptovať.
Akékoľvek iné osobné údaje o klientoch (meno, priezvisko, email, tel. kontakt), sú starostlivo uložené v dátových archívoch Spoločnosti.